เกี่ยวกับเรา

 
ความเป็นมา

บริษัท โอเค แมส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ.2545)

ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท 

จดทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษา ระดับ A

ด้านประชาสัมพันธ์ฯ กระทรวงการคลัง 

บริหารงานโดย คุณอรอุมา  เกษตรพืชผล

 
images
images
 
 Main Service / บริการของเรา
 • IMC Consulting Service  (บริการให้คำปรึกษาการตลาดฯ)
 • • Advertising Service (บริการโฆษณา)
 • • Media Production (ผลิตสื่อ)
 • • Public Relations Service (บริการประชาสัมพันธ์)
 • • Media Buying (ซื้อสื่อ)
 • • Organizer Service &Training(จัดงาน/สัมมนาอบรม)
 • • Online Service (บริการสื่อออนไลน์)
 ประวัติ/ผลงาน

นางสาวอรอุมา  เกษตรพืชผล

 

การศึกษา วุฒิบัตร และการฝึกอบรมที่สำคัญ

 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ประสบการณ์ด้านงานบริหารด้านสังคม

 • ผู้อำนวยการ/เจ้าของการจัดงานมหกรรมเทศนาธรรมมีเทศน์ มีทอล์ค ปี พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
 • กรรมการมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย (กรรมการชุด ดร.สุวิทย์ ยอดมณี) ปี พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน
 • ฝ่ายกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฎ์ มากว่า ปี พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “โครงการรวบรวม และจัดทำทำเนียบองค์ความรู้ เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปี 2562
 • กรรมการประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2550
 • กรรมการสมาคมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2548 – 2550
 • กรรมการจัดงานวันวิสาขบูชาและประกวดบรรยายธรรม กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2547

 

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ” แก่หลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี พ.ศ. 2566
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “การพูดในที่ชุมชน” แก่ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการทางทหารระดับกลางในหลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี พ.ศ. 2565
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการพูด/การพูดในที่ชุมชน” โครงการการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง “หลักการพูด/การพูดในที่ชุมชน” โครงการการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี พ.ศ.2562
 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง “ข้อบกพร่องในการให้สัมภาษณ์ของตำรวจ และบทบาทของสื่อ” โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายด้วยการบรารสื่อและสื่อมวลชนในระดับกองบังคับการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2562
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง “ฝึกปฏิบัติการให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์” ในการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการพูดสำหรับนักบริหาร” รุ่นที่ 5 สถาบันประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ปี 2562
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และความน่าเชื่อถือของสื่อ” ในการอบรมหลัดสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ปี 2562
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริต” โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้านการป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2562
 • วิทยากรร่วมอภิปราย เรื่อง “การนำเสนอข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัล” โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 1 สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ปี 2562
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม” โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปีที่ 4 รุ่นที่ 8 ระดับกลาง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562
 • วิทยากรดำเนินการเสวนา เรื่อง “การเผยแผ่ศาสนากับจิตอาสาในสังคมไทย” โครงการสัมมนาพระนักเทศน์ และพระสอนศีลธรรมทั่วประเทศ โดยคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรชวิทยาลัย ปี พ.ศ.2561
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง “หลักการพูด/การพูดในที่ชุมชน” โครงการการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี พ.ศ.2561
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสื่อสารกับสื่อมวลชนในยุคไทยแลนด์ 4.0” โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการภายใต้แนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง “หลักการพูดในที่ชุมชน” โครงการการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี พ.ศ.2560
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การสื่อสารกับสื่อมวลชน ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ภายใต้แนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปี พ.ศ 2560
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเชิงรุกในการจราจร” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสายงานจราจร ประจำปี 2560 ของ ตำรวจภูธรภาค 1 รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2560
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง “นักทศน์เพื่อแผ่นดิน” โครงการเฉลิมพระเกียรติฝึกอบรมพระธรรมกถึก รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ.2560
 • อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและคณะธรรมนิเทศในระดับปริญญาโท มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2547 - 2553
 • วิทยากร สถาบันการประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545
 • วิทยากร โรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก,ทหารเรือ,ทหารอากาศ ปี พ.ศ. 2545
 • วิทยากร ประจำหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปี พ.ศ. 2540
 • วิทยากร การพูดสื่อสารต่อหน้าชุมชน, หลักการเป็นพิธีกร ปี พ.ศ.2540
 • วิทยากร การประชาสัมพันธ์ เทคนิคประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ปี พ.ศ.2540

 

images
 
 

เกียรติประวัติ

 • รางวัล “สตรีดีเด่น” ด้านสื่อมวลชนด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • รางวัล "ประชาบดี" ประเภทสื่อสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • รางวัลคุณธรรมอวอร์ดปี 2565 (Moral Awards) ประเภทสื่อ สาขาสื่อดิจิทัล จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
 • รางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคม ปี 2566 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • รางวัลพิธีกรหญิงดีเด่น พิธีกรรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS รางวัลทีวีสีขาว ปี 2564
 • รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2560 โดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • รางวัลพิธีกรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมดีเด่น ประจำปี 2557 เวทีดาวเมขลาครั้งที่ 2 จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
 • รางวัลสตรีดีเด่นสาขาสื่อวิทยุโทรทัศน์ จากงานวันสตรีสากลประจำปี 2557จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • รางวัลเทพทอง ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2554ครั้งที่ 12 จากสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัล โทรทัศน์ทองคำ “เกียรติยศคนทีวี” ในฐานะผู้ดำเนินรายการหญิงดีเด่น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2554 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์
 • รางวัลจำนง ทองประเสริฐ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นในสาขาวิชาภาษาไทยด้านการใช้ภาษา (พิธีกร) ประจำปี 2553 จากมูลนิธิจำนง ทองประเสริฐ
 • รางวัลสื่อมวลชนผู้ส่งเสริมและใช้ภาษาไทยดีเด่น ประกายเพชร ประจำปี 2551 จากมูลนิธิเพชรภาษา
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีพ.ศ. 2547
 • รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2537จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2537จากสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
 • รางวัลผู้หญิงเก่งแห่งปี ปี พ.ศ. 2537 สาขาเยาวสตรี จากสถาบันวิจัยบทบาทชายหญิง
 • รางวัลผู้นำทูตตาวิเศษสมาคมสร้างสรรค์ไทย ปี พ.ศ. 2537

การทำงานปัจจุบัน

 • พิธีกรอาชีพ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 • วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 • ผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์ “สนามเป้า บรรเทาทุกข์” ช่อง 5 ปี 2567 - ปัจจุบัน
 • ผู้ดำเนินรายการ “อาสาหาธรรม” ทางสถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ “สื่ออาสาประชาชน”
  ปี 2564 - ปัจจุบัน
 • ผู้ดำเนินรายการ “อาสามาช่วย” ทางสถานีเฟซบุ๊กไฟล์ “สื่ออาสาประชาชน”
  ปี 2564 - ปัจจุบัน
 • ผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์ “พุทธรรมนำปัญญา” ช่อง ปี 2565 - ปัจจุบัน
 • ผู้ดำเนินรายการ วิทยุ “ไอดอล สตอรี่” ทางสถานีวิทยุ คลื่น 101.0 MHz.
  ปี 2566 - ปัจจุบัน
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ พูดตรงประเด็น 96.0 MHz. ปี 2565 - ปัจจุบัน
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ 92.5 อาสาช่วยประชาชน 92.5 MHz. ปี 2564 – เม.ย.2565
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ OK English FM 0 MHz. ปี 2556 – ปัจจุบัน        
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ห้องรับแขก Sweet FM 89.5 MHz. ปี 2550 – ปัจจุบัน
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ 106 กูรู ทอล์ค FM 0 MHz. ปี 2563 – ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเค แมส จำกัด

 

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

 • ผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์พูดตรงประเด็น ช่อง ททบ. 5 ปี 2562 – 2567
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ เรื่องนี้คุณต้องรู้ 92.5 MHz. ปี 2564 - 2565
 • ผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์สถานีประชาชน ช่อง Thai PBS ปี พ.ศ. 2550 – 2564
 • ผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์ คัดข่าวเด่น ช่อง NBT ปี พ.ศ. 2558 – 2562
 • ผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์ NBT มีคำตอบ ช่อง NBT  ปี พ.ศ.2560 – 2562
 • พิธีกร งานพระราชทานเพลิงพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถระ)ปี พ.ศ.2560
 • ผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์ เดินหน้าประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559(รวมการเฉพาะกิจ คสช.)
 • ผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์ ปรองดองสร้างชาติ ช่อง NBT ปี พ.ศ. 2557(รวมการเฉพาะกิจ คสช.)
 • ผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์จุดประกาย ช่อง 11 ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “ทอล์คอาเซียน ช่อง NBT” ปี พ.ศ.2556 – พ.ศ.2557
 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ คุยนอกทำเนียบ สทท. ปี พ.ศ. 2554
 • ผู้ดำเนินรายการ ห้องรับแขก สทท.11 ปี พ.ศ. 2552
 • ผู้ดำเนินรายการกรองสถานการณ์ สทท.11 ปี พ.ศ. 2549 – 2552
 • ผู้ดำเนินรายการ สารคดีสั้น ชุดหน้าต่างพาณิชย์ ช่อง 5 ปี พ.ศ. 2551
 • ผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่า เสาร์อาทิตย์ ช่อง 3 พ.ศ.ปี 2548 – 2550
 • ผู้ดำเนินรายการข่าววันใหม่ ช่อง 3 พ.ศ.ปี 2548 – 2550
 • พิธีกร รายการฮอตไลน์ คลายเคลียด ช่อง 11 ปี พ.ศ. 2543 – 2545
 • พิธีกร รายการเพื่อแผ่นดินไทย ช่อง 11 ปี พ.ศ. 2545 – 2547
 • พิธีกร รายการเวทีธรรม ช่อง 11 ปี พ.ศ. 2545 – 2547
 • พิธีกร รายการเวทีปฏิรูปการศึกษา ช่อง 11 ปี พ.ศ. 2540 – 2554
 • พิธีกร รายการรักษ์สุขภาพ ,สโมสรสุขภาพ ช่อง 11 ปี พ.ศ. 2543 – 2554
 • พิธีกร รายการเติมพลังให้ชีวิต ช่อง 5 ปี พ.ศ.2545 – 2547
 • พิธีกร รายการ 108 คำถาม ช่อง 5 ปี พ.ศ. 2546
 • พิธีกร รายการช่อง 5 หน้า 1 ช่อง 5 ปี พ.ศ. 2546
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ สื่อรักวัยใส สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร่วมด้วยช่วยกัน 99.5 MHz. ปี พ.ศ. 2540 – 2553
 


10 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 12187 ครั้ง

Engine by shopup.com