เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

บริษัท โอเค แมส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ.2545)  ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

จดทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษา ระดับ A ด้านประชาสัมพันธ์ฯ กระทรวงการคลัง 

บริหารงานโดย คุณอรอุมา  เกษตรพืชผล

 

 

Main Service / บริการของเรา

 • IMC Consulting Service  (บริการให้คำปรึกษาการตลาดฯ)
 • Advertising Service (บริการโฆษณา)
 • Media Production (ผลิตสื่อ)
 • Public Relations Service (บริการประชาสัมพันธ์)
 • Media Buying (ซื้อสื่อ)
 • Organizer Service &Training(จัดงาน/สัมมนาอบรม)
 • Online Service (บริการสื่อออนไลน์)

 

ประวัติ/ผลงาน

นางสาวอรอุมา  เกษตรพืชผล

 

การศึกษา วุฒิบัตร และการฝึกอบรมที่สำคัญ

 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

เกียรติประวัติ

 • รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2560 โดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • รางวัลพิธีกรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมดีเด่น ประจำปี 2557 เวทีดาวเมขลา ครั้งที่ 2 จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
 • รางวัลสตรีดีเด่นสาขาสื่อวิทยุโทรทัศน์ จากงานวันสตรีสากลประจำปี 2557 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • รางวัลเทพทอง ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2554 ครั้งที่ 12 จากสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัล โทรทัศน์ทองคำ “เกียรติยศคนทีวี” ในฐานะผู้ดำเนินรายการหญิงดีเด่น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2554 จากชมรมส่งเสริมโทรทัศน์
 • รางวัลจำนง ทองประเสริฐ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นในสาขาวิชาภาษาไทย ด้านการใช้ภาษา (พิธีกร) ประจำปี 2553 จากมูลนิธิจำนง ทองประเสริฐ
 • รางวัลสื่อมวลชนผู้ส่งเสริมและใช้ภาษาไทยดีเด่น ประกายเพชร ประจำปี 2551 จากมูลนิธิเพชรภาษา
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีพ.ศ. 2547
 • รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2537 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2537 จากสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
 • รางวัลผู้หญิงเก่งแห่งปี พ.ศ. 2537 สาขาเยาวสตรี จากสถาบันวิจัยบทบาทชายหญิง
 • รางวัลผู้นำทูตตาวิเศษสมาคมสร้างสรรค์ไทย ปี พ.ศ. 2537

การทำงานปัจจุบัน

 • ผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์สถานีประชาชน ช่อง Thai PBS ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
 • ผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์พูดตรงประเด็น ช่อง ททบ.5 ปี 2562 - ปัจจุบัน
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ OK English FM 97.0 MHz. ปี 2556 – ปัจจุบัน        
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ห้องรับแขก Sweet FM 89.5 MHz. ปี 2550 – ปัจจุบัน
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ 106 กูรู ทอล์ค FM 106.0 MHz. ปี 2563 - ปัจจุบัน
 • ผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์ คัดข่าวเด่น ช่อง ปี พ.ศ. 2558 – 2562
 • ผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์ NBT มีคำตอบ ช่อง ปี พ.ศ.2560 - 2562

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

 • ผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์ เดินหน้าประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 (รวมการเฉพาะกิจ คสช.)
 • ผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์ ปรองดองสร้างชาติ ช่อง ปี พ.ศ. 2557 (รวมการเฉพาะกิจ คสช.)
 • ผู้ดำเนินรายการ โทรทัศน์จุดประกาย ช่อง 11 ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “ทอล์คอาเซียน ช่อง ” ปี พ.ศ.2556 – พ.ศ.2557
 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ คุยนอกทำเนียบ สทท. ปี พ.ศ. 2554
 • ผู้ดำเนินรายการ ห้องรับแขก สทท.11 ปี พ.ศ. 2552
 • ผู้ดำเนินรายการกรองสถานการณ์ สทท.11 ปี พ.ศ. 2549 – 2552
 • ผู้ดำเนินรายการ สารคดีสั้น ชุดหน้าต่างพาณิชย์ ช่อง 5 ปี พ.ศ. 2551
 • ผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่า เสาร์อาทิตย์ ช่อง 3 พ.ศ.ปี 2548 – 2550
 • ผู้ดำเนินรายการข่าววันใหม่ ช่อง 3 พ.ศ.ปี 2548 – 2550
 • พิธีกร รายการฮอตไลน์ คลายเคลียด ช่อง 11 ปี พ.ศ. 2543 – 2545
 • พิธีกร รายการเพื่อแผ่นดินไทย ช่อง 11 ปี พ.ศ. 2545 – 2547
 • พิธีกร รายการเวทีธรรม ช่อง 11 ปี พ.ศ. 2545 – 2547
 • พิธีกร รายการเวทีปฏิรูปการศึกษา ช่อง 11 ปี พ.ศ. 2540 – 2554
 • พิธีกร รายการรักษ์สุขภาพ ,สโมสรสุขภาพ ช่อง 11 ปี พ.ศ. 2543 – 2554
 • พิธีกร รายการเติมพลังให้ชีวิต ช่อง 5 ปี พ.ศ.2545 – 2547
 • พิธีกร รายการ 108 คำถาม ช่อง 5 ปี พ.ศ. 2546
 • พิธีกร รายการช่อง 5 หน้า 1 ช่อง 5 ปี พ.ศ. 2546
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ สื่อรักวัยใส สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547
 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร่วมด้วยช่วยกัน 99.5 MHz. ปี พ.ศ. 2540 – 2553

 

ประสบการณ์ด้านงานบริหารด้านสังคม

 • กรรมการมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย (กรรมการชุด ดร.สุวิทย์ ยอดมณี) ปี พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน
 • กรรมการประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2550
 • กรรมการสมาคมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2548 – 2550
 • กรรมการจัดงานวันวิสาขบูชาและประกวดบรรยายธรรม กรมศาสนา
 • กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2547

 

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

 • อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและคณะธรรมนิเทศในระดับปริญญาโท 
  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2547 - 2553
 • วิทยากร สถาบันการประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน
 • วิทยากร โรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก,ทหารเรือ,ทหารอากาศ ปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน
 • วิทยากร ประจำหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปี พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน
 • วิทยากร การพูดสื่อสารต่อหน้าชุมชน, หลักการเป็นพิธีกร ปี พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน
 • วิทยากร การประชาสัมพันธ์ เทคนิคประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ปี พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน

 

 

 

 

ตัวอย่างผลงาน

ส่วนงานประชาสัมพันธ์

PR.gif

 

 

ตัวอย่างผลงาน

ส่วนจัดงาน / กิจกรรม / มอบรางวัล

Event.gif

 

ตัวอย่างผลงาน

งานออกบูธจำหน่าย / แสดงสินค้า / นิทรรศการ

Boot.gif

 

 

ตัวอย่างผลงาน

ส่วนการจัดงานสัมมนาวิชาการ / สัมมนาเชิงสันทนาการ

Surmena.gif

 

 

 

ลูกค้าของเรา


15 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 9280 ครั้ง

Engine by shopup.com