สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล “ค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชั่น”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

         เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล “ค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชั่น” ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครนายก โดยมี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของราชการไทย  และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยข้าราชการที่เข้าร่วม “ค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชั่น” จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง และยังได้ร่วมกิจกรรม Workshop “รวมพลังความคิด ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียง” พร้อมการศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ บ้านทุ่งกระโปรง เพื่อศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และศึกษาดูงานการสานต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อีกด้วย

14 มีนาคม 2562

ผู้ชม 1452 ครั้ง

Engine by shopup.com