“มมร ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม จัดงานเทศกาลวันมาฆบูชา 2562 พระภิกษุ สามเณร กว่า 1,250 รูป  ร่วมสวดโอวาทปาฎิโมกข์ ภายใต้ชื่องาน “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ 3”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

 

“มมร ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม จัดงานเทศกาลวันมาฆบูชา 2562 พระภิกษุ สามเณร กว่า 1,250 รูป 

ร่วมสวดโอวาทปาฎิโมกข์ ภายใต้ชื่องาน “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ 3”

 

            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)  ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม  เดินหน้าจัดงาน    วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ภายใต้ชื่องาน “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ 3” เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมพระภิกษุ สามเณรกว่า 1,250 รูป  มารวมตัวกันเพื่อเจริญพระพุทธมนต์และสวดพระโอวาทปาติโมกข์  โดยมี พระพรหมมุนี  กรรมการมหาเถรสมาคม  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 07.00-19.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

          พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า เนื่องในวันมาฆบูชา หรือ มาฆปูรมีบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น วันจาตุรงคสันนิบาต อันเป็นการประชุมพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยองค์สี่ ได้แก่ พระสงฆ์สาวกจำนวน  1,250 รูป มาชุมนุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นล้วนเป็น เอหิภิกขุ คือ ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า พระสงฆ์อริยสาวกเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ และพระพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ ได้แก่การสรุปหลักคำสอนอันเป็นหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา 3 ประการ ได้แก่ ละชั่ว ประพฤติดี และการทำจิตให้บริสุทธิ์ เพื่อให้พระสาวกถือเป็นหลักการร่วมกันในการออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการนำหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาไปสู่เยาวชน  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยใช้เทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นเวทีเรียนรู้ อบรม บ่มเพาะและปลูกฝังคุณค่าที่ดีงามตามหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนา จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562  ภายใต้ชื่องาน “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ 3”  เพื่อปลูกฝังศีลธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน ประชาชนได้นำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาและหน่วยงานองค์กรภาครัฐ  และยังเป็นการส่งเสริมให้ครู นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมในงานวันมาฆบูชาอีกด้วย 

ทั้งนี้ งานมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในปีนี้  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม  จัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 17.00 - 19.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมี พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี  สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การเจริญพระพุทธมนต์  การสวดโอวาทปาฏิโมกข์  โดยมีพระภิกษุ สามเณรกว่า 1,250 รูป  กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ  และพระนิรันตราย  ซึ่งเปิดให้สักการะตั้งแต่วันที่  14-19 กุมภาพันธ์  2562  พร้อมด้วยกิจกรรมการเสวนาธรรม เรื่อง “หัวใจพระพุทธศาสนา  หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ 3” โดย พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และอาจารย์พนม  ปีย์เจริญ นักพูดชื่อดัง พร้อมด้วยคุณน้ำฝน  พัชรินทร์  ดารานักแสดง  และเชิญชมนิทรรศการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.mbu.ac.th

 

13 มีนาคม 2562

ผู้ชม 1239 ครั้ง

Engine by shopup.com