“พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ส่งมอบสื่อการเรียนรู้ 2D ให้กับโรงเรียน 5,000 แห่ง ในสังกัด สพฐ.”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

 

“พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ส่งมอบสื่อการเรียนรู้ 2D ให้กับโรงเรียน 5,000 แห่ง ในสังกัด สพฐ.”

 

          พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว“โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา  สู่ห้องเรียน” โดยส่งมอบสื่อ    การเรียนรู้ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ทั้ง 5,000 แห่ง โดยมี นายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ    นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้แทนเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันแถลงข่าว  ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  ในเวลา 09.00 - 12.30 น. ณ  ห้องประชุมศาลาเพียงดิน  พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           นายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่าสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีภารกิจหลักในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระมหากษัตริย์ไทยรวมถึงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นหลักคิด และการน้อมนำไปปฏิบัติสู่สังคมในทุกมิติ รวมถึงการปลูกฝัง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ให้เข้าไปสู่การเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ พร้อมเชื่อมั่นว่า ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ ทั้ง 2 เรื่องที่มอบให้เป็นสื่อการเรียนรู้นั้น  จะเป็นสื่อกลางที่กระตุ้นให้ เยาวชนมีพลังในการคิด การพัฒนาตนเอง สู่ความพอเพียง เป็นการวางรากฐานด้านการพัฒนาที่แข็งแกร่งให้แก่สังคมและยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในสถานศึกษาในการน้อมนำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง พร้อมเป็นคนเก่งและเป็นคนดี ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

         นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้แทนเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน โดยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น ถือเป็นความร่วมมือที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจของ สพฐ. ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการใช้สื่อที่ทันสมัย ช่วยให้เยาวชนและนักเรียน ได้เรียนรู้ เข้าใจพระอัจฉริยภาพและเป็นแนวทางในการน้อมนำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และสังคม ทางสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะส่งต่อสื่อการเรียนรู้ให้กับ สถานศึกษาในสังกัด อาทิ กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และกลุ่มโรงเรียนที่มีโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆ รวมถึงเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนปลูกฝั่งค่านิยม ความคิด การต่อยอดหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่ห้องเรียนและการขยายผลต่อไป

           สำหรับการจัดทำ“โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา  สู่ห้องเรียน”จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งมอบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น ประเภท ๒ มิติ ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น 5,000 แห่ง โดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการร่วมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  เป็นไปในทิศทางการปลูกฝังและบ่มเพาะผู้เรียนให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการคิด การวางแผน และการปฏิบัติตน พร้อมกับคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต ผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อ 2 มิติ และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการน้อมนำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นพื้นฐานไปสู่ภาคปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังเปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมเรียนรู้เรื่องราวด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมต่างๆ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ปิดให้บริการ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.0-2529-2212, 0-2529-2213  แฟกซ์ 0-2529-2214  www.wisdomking.or.th

           ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรของ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พร้อมทั้งมีการพาสื่อมวลชมและผู้มาร่วมงานไปชมแปลงเกษตรเมืองบนพื้นแข็ง  ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้การทำการเกษตรอยู่บนพื้นที่อันจำกัดของคนเมืองอีกด้วย

 

13 มีนาคม 2562

ผู้ชม 1167 ครั้ง

Engine by shopup.com