งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11

หมวดหมู่: OK MASS NEWS
วันที่ 19 กันยายน 2565
นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกรม และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19-25 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แปลง 905) ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำสู่แปลงเกษตรภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ศูนย์คลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 อีกทั้งกรมทรัพยากรน้ำมีการทูลเกล้าถวายส้มโอขาวน้ำผึ้งจากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. (แปลง 905) และก่อนจะประทับรถพระที่นั่งเพื่อเสด็จฯ กลับ พระองค์ท่านได้เสด็จฯ ผ่านบูธนิทรรศการกรมทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้บูธนิทรรศการกรมทรัพยากรน้ำได้รับความชื่นชมจากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน โดยเฉพาะดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฝ่ายวิชาการ และเลขานุการฯ อพ.สธ. และนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ชื่นชมและเข้ามาร่วมถ่ายรูปที่บูธนิทรรศการกรมทรัพยากรน้ำเป็นจำนวนมาก

20 กันยายน 2565

ผู้ชม 463 ครั้ง

Engine by shopup.com