กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

 

 

      กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมและ ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

      รัฐบาลมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ประกาศให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสนี้ โดยจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนและสังคม ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดให้ “ดอกลำดวน” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้สังคมที่มีคนทุกวัย แสดงความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร และการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เพราะดอกลำดวนเปรียบเสมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป

      ในปี 2564 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ ผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยความรัก ความห่วงใยให้กับสมาชิกทุกช่วงวัยในครอบครัว จึงกำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ตามแนวคิด “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน สังคม ตระหนักรู้คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ และแสดงความรัก ความผูกพันต่อผู้สูงอายุ แบบ New Normal เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในสังคมไทยต่อไป

      สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยในปีนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเห็นชอบประกาศสดุดีให้ “นายแพทย์เฉก ธนะสิริ” เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 การชมวีดิทัศน์และรับฟังการกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุดีเด่น 3 แห่ง และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย 3 รางวัล รวมจำนวน 7 รางวัล แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ยังคง มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ทำให้มิอาจเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ จึงจะขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ วีดิทัศน์ ความเป็นมา และการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโซเชียลมีเดีย ในระหว่างเดือนเมษายน 2564 ให้รับชมกันต่อไป

 

 

 

21 เมษายน 2564

ผู้ชม 157 ครั้ง

Engine by shopup.com