มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา สู่ความมั่นคง ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5)

หมวดหมู่: OK MASS NEWS
          มหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา สู่ความมั่นคง ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบจากทั่วประเทศ
          นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ จากทั่วประเทศที่ประสบความสำเร็จในการรักษาศีล 5 ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม เป็นการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้เกิดความสงบ สันติสุข และความสามัคคีกลมเกลียวกัน ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยครอบคลุมทุกหมู่บ้าน รวมถึงประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนา ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด ราชการ “บวร” ให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ที่จะปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อชาติ บ้านเมือง เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมความภาคภูมิใจให้แก่บุคคล สถาบัน หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้บรรจุโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และได้บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน”
          รมต. อนุชา นาคาศัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นำหลักของศีล ๕ เข้าถึงประชาชนทุกระดับ ทุกพื้นที่ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการนำกลไกทางศาสนามาเสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำเนินกิจกรรมไปอย่างพอเพียง ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้คณะสงฆ์ และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดความสงบ สันติสุข ความสามัคคี กลมเกลียวกัน มีความรัก และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในประเทศชาติ อย่างยั่งยืน โดยมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ซึ่งปัจจุบันมีชุมชน หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ และในปี 2563 มีหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 154 แห่ง รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 217 ครั้ง

Engine by shopup.com