ประชาชนตอบรับ “ทส. ขับเคลื่อนไทย ไร้มลพิษ”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

 

         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคเอกชน จัดกิจกรรมคาราวานสิ่งแวดล้อม “ขับเคลื่อนไทย ไร้มลพิษ” ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ท่าระหัด (บ่อปลา) สุพรรณบุรี ขยายโครงการมือวิเศษ x วน บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี ให้คำปรึกษาด้านมลพิษ รับเรื่องร้องทุกข์ กิจกรรมขยะแลกไข่ สาธิตการตรวจวัดมลพิษ ให้ความรู้การจัดการขยะ แจกกล้าไม้ เล่นเกมรับรางวัล พร้อมมอบทุนเพื่อสังคมและเพื่อการศึกษา

          นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งด้านมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เป็นปัญหาใกล้ตัวเราทุกคน ทุกคนทุกกลุ่มล้วนได้รับผลกระทบ การแก้ไขปัญหาต้องร่วมกับประชาชนทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมคาราวานสิ่งแวดล้อม “ทส.ขับเคลื่อนไทย ไร้มลพิษ” จะเป็นเวทีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไร้มลพิษโดยเริ่มต้นจากที่บ้านตนเอง เริ่มจากในพื้นที่ชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี การนำรถจักรยานยนต์มาเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คสภาพ ตรวจวัดมลพิษ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการลดการเกิดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 การให้ความร่วมมือในการไม่เผาวัสดุทางการเกษตร การบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน การคัดแยกขยะ การลด เลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่นำองค์ความรู้มาใช้ร่วมกันเพื่อจัดการปัญหามลพิษให้แก่ประเทศโดยเริ่มมาจากที่ตัวเรา

          นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า กิจกรรมคาราวานสิ่งแวดล้อม “ทส. ขับเคลื่อนไทย ไร้มลพิษ” (17 ธันวาคม 2563) มีความสำเร็จได้เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ทั้งนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ด้านขยะมูลฝอย น้ำเสียของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศและเสียง รับข้อร้องเรียนด้านมลพิษพร้อมให้คำปรึกษา ให้บริการตรวจวัดมลพิษรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี ทั้งฮอนด้า และยามาฮ่า รวม 216 คัน กิจกรรมขยะแลกไข่ การรับมอบถังรับขยะ (โครงการมือวิเศษ x วน) จากกลุ่ม PPP Plastics และมอบให้กับภาคีเครือข่าย 10 แห่ง รับมอบถังสำรองน้ำจาก บริษัท เวฟ โปรดักท์ จำกัด เพื่อมอบให้ 9 โรงเรียน และภาคเอกชนจากกองทุนบ่อปลาและกองทุนห้องน้ำเพื่อการกุศล โดยสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ท่าระหัด (บ่อปลา) ร่วมมอบทุนเพื่อสังคม เช่นรถเข็นวีลแชร์ 50 คัน ทุนเพื่อโรงเรียนเด็กพิเศษ ช่วยเหลือกาชาด และทุนเพื่อการศึกษา มูลค่ารวม 910,000 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสถานศึกษา ในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความสุข ความยั่งยืนให้กับประชาชนและชุมชน

 

19 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 29 ครั้ง

Engine by shopup.com