รัฐบาลขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างกุศล ตักบาตรเทโวโรหณะและถวายผ้ากฐินทาน เนื่องในวันออกพรรษา “ออกพรรษา ปวารณาตน สร้างกุศลกฐินกาล”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

               รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันออกพรรษา “ออกพรรษา ปวารณาตน สร้างกุศลกฐินกาล” ขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล   โดยมี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ร่วมแถลงข่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างกุศล      ตักบาตรเทโวโรหณะ และเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินทาน ตามวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เนื่องในวันออกพรรษา

              วันออกพรรษา คือวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจำพรรษาเป็นเวลา 3 พรรษา นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา เรียกอีกอย่างว่า “วันมหาปวารณา”  โดยคำว่า ปวารณา แปลว่า อนุญาต หรือ ยอมให้ ในวันออกพรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบพิธี
ทำสังฆกรรม เรียกว่า มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ทำให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตน เมื่อถึงวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนจะถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่ตนเอง โดยการไปทำบุญตักบาตร เรียกว่า บุญเทศกาลตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ และทำการถวายผ้ากฐิน เรียกว่า กฐินทาน หรือ การทอดกฐิน เพื่อเสริมสร้างทานบารมี

                รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เปิดเผยว่า “วันออกพรรษาเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ ของพุทธศาสนิกชนทุกคน ในปีนี้งานบุญวันออกพรรษา หรือ วันมหาปวารณา ตรงกับวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 และงานเทศกาลกฐิน ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 31 ตุลาคม 2563 รัฐบาลให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงานในประเทศ เป็นหัวใจของการทำให้บ้านเมืองสงบสุข ทั้งยังสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเทศกาลออกพรรษา และเทศกาลกฐิน ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวภายในประเทศ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดีขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด”  

                   พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) กล่าวว่า ในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา เราชาวพุทธได้ทำหน้าที่ 4 ประการด้วยกันคือ ศึกษาธรรมมะ ปฏิบัติธรรมมะ เผยแผ่ธรรมมะ อุปถัมภ์พระพุทธศานา ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติธรรมมะคือการรักษาศีล งดเหล้า เมื่อทำมาตลอดแล้ว ออกพรรษา ก็ควรทำความดีต่อไปเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็ม ทำความดีต่อเนื่องให้เป็นนิสัย เป็นพุทธบูชา ความดีที่เราควรทำต่อเนื่องคือ ทำนุบำรุงศาสนา โดยเฉพาะหลังออกพรรษาจนถึงวันเพ็ญเดือน 12 เป็นฤดูกาลทอดกฐิน ทำให้เป็นช่วงทำความดีร่วมกัน เป็นงานสามัคคีที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจด้วยศรัทธา  มุ่งทำความดี เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน ก็จะเกิดประสานเป็นพลัง สอดคล้องกับสุภาษิตที่ว่า ความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะ นำความสุขมาให้ นั่นเอง

                   รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา ร่วมตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ ถวายผ้ากฐิน การทอดกฐินถือเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวง “ตักบาตร เติมบุญ หนุนชีวิต” เข้าวัด ฟังธรรม เพื่อเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่สืบไป หากท่านใดประสงค์อยากร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยการเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่วัดใกล้บ้านทุกวัดทั่วราชอาณาจักร

08 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 182 ครั้ง

Engine by shopup.com