สำนักงาน ก.พ.ร. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มุ่งพัฒนาระบบราชการ สร้างความร่วมมือในการเผยแพร่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบราชการไทย การทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน พร้อมพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 เพื่อศึกษาดูงานโครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าดงทำเลดอนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด แหล่งศึกษาเรียนรู้ต้นแบบการอนุรักษ์พื้นที่ป่า โดยกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ และนวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิตพิมพ์มือเทียมและขาเทียม ช่วยเหลือผู้พิการ โดยกลุ่มก่อการ ดีไทยฤทธิ์ (Thai Reach) ที่รวมตัวกันในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

    นายวิชิตร์ แสงทองล้วน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า “สำนักงาน ก.พ.ร. ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริม สร้างการรับรู้ถึงผลสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐกับสื่อมวลชน พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐไทยให้มีความเป็นเลิศ ยกระดับประสิทธิภาพงานบริการ พัฒนานวัตกรรม ให้เข้าถึงง่าย สะดวก หลากหลายรูปแบบ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นกลไกผลักดันการพัฒนาประเทศ”

    ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. นำสื่อมวลชนศึกษาดูงาน โครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทำเล    ดอนใหญ่ ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าดงทำเลดอนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด แหล่งศึกษาเรียนรู้ต้นแบบการอนุรักษ์พื้นที่ป่า โดยกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ ได้หาวิธีแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและอนุรักษ์ป่าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และภาคีเครือข่าย โดยการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีต่อกัน จัดเวทีชาวบ้าน เสวนาร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาทัศนคติเชิงลบที่มีต่อการร่วมมือปกป้องผืนป่า และเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ จัดเวรยามรักษาป่า โดยตั้งแต่ปี 2558 ไม่พบปัญหาการลักลอบตัดไม้ในป่าดงทำเลดอนใหญ่อีก แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสถาบันต่างๆ หลายรางวัล เช่น รางวัลรุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี รางวัลกลุ่มเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ และรางวัล ทสม.ดีเด่นจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

    จากนั้นนำคณะสื่อมวลชนเข้าชมนวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิต การพิมพ์มือเทียมและขาเทียม ช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งปกติมีราคาแพง ยากแก่การผลิตในประเทศ สถานพยาบาลบางแห่งไม่สามารถซื้อมาสำรองได้ ทำให้ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ได้ จนเกิดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพชีวิต จึงเป็นที่มาของกลุ่มก่อการ ดีไทยฤทธิ์ (Thai Reach) ที่รวมตัวกันในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สร้างมือเทียมให้ผู้พิการใช้แทนมือจริงในชีวิตประจำวันได้ ผลิตโดยการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติแห่งแรกในประเทศไทย โดยใช้เส้นใยพลาสติกมาเป็นวัสดุในการผลิต มีน้ำหนักเบา ซ่อมแซมเองได้ง่าย มีราคาถูกลงถึง 70 เท่า โดยไม่จำกัดสิทธิ์การรักษา ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข และยังจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจทั้งในประเทศ และต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเครือข่ายสถานีพิมพ์อีกด้วย นับเป็นนวัตกรรมบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ ลดความเหลื่อมล้ำ ใช้ชีวิตได้สะดวกเหมือนคนปกติทั่วไปได้มากขึ้น เป็นการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เพื่อสร้างโอกาสแห่งความเท่าเทียมอย่างยั่งยืน

    การพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเหล่านี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนได้ดีมากยิ่งขึ้น และประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

21 กันยายน 2563

ผู้ชม 126 ครั้ง

Engine by shopup.com