สำนักงาน ก.พ.ร.จัดกิจกรรมสัมมนา “ค่ายพลังคนรุ่นใหม่ ไม่ทนต่อการทุจริต”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

            เมื่อวันที่ 26 -28 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  หรือสำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนา โครงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภาครัฐในการต่อต้านการทุจริต ในกิจกรรม “ค่ายพลังคนรุ่นใหม่ ไม่ทนต่อการทุจริต”เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ความจำเป็นของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  มีความสามัคคี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับแนวคิดธรรมาภิบาลในการทำงานของข้าราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นข้าราชการของหน่วยงานภาครัฐและได้ทำกิจกรรม“สร้างทีม สร้างชาติ” ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์การเรียนรู้ภูกระเหรี่ยง และรับฟังการบรรยายเรื่อง “วิธีคิดเปลี่ยน วิถีชีวิตเปลี่ยน” โดย ดร.พนม ปีย์เจริญ นักพูดระดับประเทศ และ“ทุจริตผิดตรงไหน” โดยนายสมเดช  พันธุ์ศิริ รองประธานโค้ช STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย 

31 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 45 ครั้ง

Engine by shopup.com