สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานสัมมนาออนไลน์ บริการภาครัฐ...ยุค New Normal

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

 

         เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานประชุมสัมมนาออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM  ในหัวข้อ บริการภาครัฐ...ยุค New Normal โดยผู้เข้ารับฟังจะได้ประโยชน์ทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอล ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น และการปรับตัวของภาครัฐให้เข้ากับยุคดิจิทัล โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านได้แก่ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) บรรยายในเรื่อง “สื่อสารอย่างไร ถึงใจประชาชน” คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้บริหารเว็บไซค์ TARAD.com บรรยายในเรื่อง “ออนไลน์...จุดเปลี่ยนบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล” คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด (SHOW NO LIMIT) บรรยายในเรื่อง “เมื่อภาครัฐต้องเป็นภาครัฐดิจิทัล”

          สามารถรับชมการสัมมนาย้อนหลังได้ที่  Facebook: OPDCThailand  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 356 9999

 

17 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 69 ครั้ง

Engine by shopup.com