สัมมนาออนไลน์ “แนวทางการป้องกันมหันตภัย ไวรัส COVID-19” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม X-DBA รุ่นที่ 5 จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการป้องกันมหันตภัย ไวรัส COVID-19” ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ร่วมเสวนาโดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วย   ว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์    ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็น กับรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ ดำเนินรายการโดย อรอุมา เกษตรพืชผล  สัมมนาครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด นโยบายของรัฐบาลในการเฝ้าระวัง และรับมือกับโรคระบาด พร้อมทั้งข้อเสนอมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และธุรกิจในภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปได้ ผู้ที่สนใจรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook แนวทางการป้องกัน มหันตภัยจากไวรัสโควิด-19

 

01 เมษายน 2563

ผู้ชม 416 ครั้ง

Engine by shopup.com