พศ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำความดี ละเว้นความชั่ว ถวายเป็นพุทธบูชา”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

     สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563  เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัด ทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง  โดยได้มีการมอบตราสัญลักษณ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ให้แก่ นายกรัฐมนตรี  พร้อมเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรม “มาฆะรักษ์โลก”ชมตัวอย่างชิ้นงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเศษขยะ จากวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ การขับร้องเพลงมาฆบูชา จากน้องๆ นักเรียนอนุบาล ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  ระหว่างเวลา 07.30 - 08.30 น.  ณ บริเวณตึกบัญชาการ  ทำเนียบรัฐบาล 

           วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563  เพื่อเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป  และเพื่อเป็นการสืบสานการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน  ให้มีความสงบสุข และทำให้สังคมน่าอยู่

          ในการนี้คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม  ได้มีมติให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่     พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในโอกาสมหามงคลในปีนี้ 

 

   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่สนองงานคณะสงฆ์ จึงมีกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ประจำปี 2563  ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  ระหว่างเวลา 07.30 - 08.30 น.           ณ บริเวณตึกบัญชาการ  ทำเนียบรัฐบาล  โดยมีกิจกรรมการมอบตราสัญลักษณ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ประจำปี 2563

     โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  พร้อมนำชมนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในวันมาฆบูชา  ประจำปี 2563  และนิทรรศการ “มาฆะรักษ์โลก” ชมตัวอย่างชิ้นงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเศษขยะ จากวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข และชมการขับร้องเพลงมาฆบูชา จากน้องๆ นักเรียนอนุบาล   

              ทั้งนี้  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม  พุทธานุสสรณียสถานของพุทธศาสนิกชนของชาวไทย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onab.go.th  หรือสอบถามโทร 0 2441 7966

04 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 274 ครั้ง

Engine by shopup.com