พศ. แถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

     สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  แถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563  ในวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2563  เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัด ทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง  โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  และได้รับความเมตตาจากพระมหาประนอม ธมมลงกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เข้าร่วมแถลงข่าว

     วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันของพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖ และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคม โดยมุ่งให้   “ละเว้นการทำความชั่วทุกชนิด     ทำแต่ความดีให้ถึงพร้อม  และทำจิตใจให้ผ่องใส”

   นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ในฐานะที่กำกับดูแล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เปิดเผยว่า วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓  ปีนี้ตรงกับวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันพึงปฏิบัติมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การละเว้นความชั่ว เรียกว่า  เบญจศีล คือ รักษาศีล ๕ ข้อ ได้แก่ ข้อ ๑. เว้นจากฆ่าสัตว์  ข้อ ๒. เว้นจากลักทรัพย์ การถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้มาเป็นของตนเอง  ข้อ ๓. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  ข้อ ๔. เว้นจากการกล่าวเท็จ และข้อ ๕. เว้นจากการดื่มน้ำเมา สุราและเมรัย  และขอเชิญชวนร่วมกันทำความดี เรียกว่า  เบญจธรรม  ได้แก่

   เมตตา ความรัก ปรารถนาดีกับผู้อื่น, กรุณา ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์, มุทิตา ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี, อุเบกขา   ทำใจยอมรับความจริง  รวมทั้งนำหัวใจพระพุทธศาสนา ได้แก่ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่อน้อมนำถวายเป็นพุทธบูชา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

      โดยงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓  จัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  รวมถึงวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  จะมีการจัดกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้ร่วมสร้างบุญในวันสำคัญ  อาทิเช่น

    - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

    -  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

    -  พิธีทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์

    -  กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และคฤหัสถ์

    -  กิจกรรมการสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา

    -  การจัดแสดงนิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

    -  การจัดกิจกรรมแสดงพลังจิตอาสา Big Cleaning day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

 

 นอกจากนั้นจะมีการมอบตราสัญลักษณ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ให้แก่ นายกรัฐมนตรี  พร้อมเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรม “มาฆะรักษ์โลก”ชมตัวอย่างชิ้นงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเศษขยะ จากวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ วัดที่ริเริ่มโครงการจีวรขยะรีไซเคิล ด้วยการนำขยะพลาสติกที่คัดแยกแล้วมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นจีวรได้อย่างประณีต การขับร้องเพลงมาฆบูชา จากน้องๆ นักเรียนอนุบาล ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  ระหว่างเวลา 07.30 - 08.30 น.  ณ บริเวณตึกบัญชาการ  ทำเนียบรัฐบาล

 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onab.go.th  สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๖๖

03 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 249 ครั้ง

Engine by shopup.com