สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานรัฐจัดเวทีโชว์ผลงานบริการประชาชน

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 7 “บริการภาครัฐ สะดวก ทันสมัย ใส่ใจ

       ประชาชน” ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานประกันสังคม จัดแสดงผลงานและให้บริการประชาชน  โดยผลงานที่นำมาจัดแสดงในวันนี้ ถือเป็นผลงานตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยน ที่สำคัญของภาคราชการในการพัฒนาการให้บริการ ทั้งวิธีคิดและวิธีทํางาน เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น

        นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐ โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการแก่ประชาชน ทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถพัฒนาการให้บริการได้ตรงตามความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น
ซึ่งตัวอย่างความสำเร็จของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่นนั้น แสดงให้เห็นได้จากผลงานและงานบริการที่จัดแสดงภายในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐในวันนี้

        การจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐเป็นกิจกรรมสำคัญในการนำเสนอผลงานการปรับปรุงบริการของรัฐ โดยสามารถยกระดับการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงการพัฒนาการให้บริการของภาครัฐที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “บริการภาครัฐ สะดวก ทันสมัย ใส่ใจ ประชาชน” โดยได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานประกันสังคม นำผลงานการพัฒนาการให้บริการประชาชนมาจัดแสดงภายในงาน มีกำหนดจัดงาน 2 วัน ในระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

        การให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลจาก ก.พ.ร. อาทิ ผลงานการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ของกรมพัฒนาที่ดิน ผลงานชุดซอฟแวร์ทันระบาด เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอัจฉริยะ
ของกรมควบคุมโรค เป็นต้น รวมทั้งผลงานการปรับปรุงพัฒนาการบริการโดยลดระยะเวลาและเอกสารในการติดต่อราชการ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ และสำนักงาน ก.พ.ร. จะมุ่งพัฒนาระบบราชการ
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

 

27 มกราคม 2563

ผู้ชม 269 ครั้ง

Engine by shopup.com