มมร เดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผนึกกำลังองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงาน “สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ ๔ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖2  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมแสวงหาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนในสังคมแห่งเทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  โดยมี  พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการกรมสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี  ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ  อาคารทองใหญ่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

          พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการกรมสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ได้อัญเชิญพระคติธรรมของ  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562  ความตอนหนึ่งว่า  “ดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะ  ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว    พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าพึงระลึกถึง   และกระทำสักการบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ    เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันประกาศพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปวัตนสูตรเป็นพระปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์  กระทั่งมีผู้ได้ดวงตาเห็นธรรม  ขอประทานอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนา  จึงบังเกิดพระรัตนตรัยครบองค์ 3”

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อมุ่งเน้นการเผยแผ่พุทธธรรม  วิจัยและพัฒนา  เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และเผยแผ่องค์ความรู้ในระบบเครือข่ายการเรียนรู้ที่ทันสมัย  โดยผ่านกิจกรรมและวันสำคัญต่างๆ  จึงได้มีกำหนดจัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖2 ขึ้น  โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ  อาทิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์จีนนิกาย คณะสงฆ์อนัมนิกาย พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ป.ป.ช. กองอนุศาสนาจารย์ ทุกเหล่าทัพ ข้าราชการจากสังกัดต่างๆ และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย กว่า ๔๐ องค์กร โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีส่วนร่วมในการแสวงหาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนในสังคมแห่งเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ  และเพื่อรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562  และเป็นการร่วมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอในการร่วมกำหนดทิศทางการทำงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งจะส่งผลให้หลักพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ได้อยู่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยต่อไป

               สำหรับการจัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 นี้  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา      พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ    พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของมหาวิทยาลัยสงฆ์” โดย    อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  และกิจกรรมสัมมนาวิชาการในห้องย่อย    โดย พระสังฆาธิการ, พระวิปัสสนาจารย์, พระนักเทศน์, พระสอนศีลธรรม และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ     ซึ่งเป็นการร่วมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอในการร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตของพระพุทธศาสนาให้ฟื้นคืนกลับมาและขับเคลื่อน  เพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

           ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามผลการประชุมสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ได้ที่ www.mbu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 - 444 - 6000

 

03 กันยายน 2562

ผู้ชม 189 ครั้ง

Engine by shopup.com