“สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำความดี ละเว้นความชั่ว ถวายเป็นพุทธบูชา” 

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

“สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำความดี ละเว้นความชั่ว
ถวายเป็นพุทธบูชา” 

         สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562  เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัด ทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง  โดยได้มีการมอบตราสัญลักษณ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ให้แก่ นายกรัฐมนตรี  พร้อมเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ “พิธีรับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์”  และร่วมชมกิจกรรมธนาคารความดี  “ความดีสัมผัสได้” ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ระหว่างเวลา 07.30 - 08.30 น.  ณ บริเวณตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 

          นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า  รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 3 ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562  เพื่อเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป  และเพื่อเป็นการสืบสานการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณี ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน  ให้มีความสงบสุข และทำให้สังคมน่าอยู่

          ในการนี้คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม  ได้มีมติให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่     พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในโอกาสมหามงคลในปีนี้ 
          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่สนองงานคณะสงฆ์ จึงมีกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ประจำปี 2562  ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ระหว่างเวลา 07.30 - 08.30 น. ณ บริเวณตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  โดยมีกิจกรรมการมอบตราสัญลักษณ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562  โดยมี นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พร้อมนำชมนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในวันมาฆบูชา  ประจำปี 2562  และนิทรรศการ “พิธีรับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์”  ซึ่งนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำเสนอการจัดพิธีรับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาให้แก่รัฐบาลไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมธนาคารความดี “ความดีสัมผัสได้” นำเสนอโดย พระครูสุจิณกัลยาณธรรม  เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูล  ร่วมกับผู้นำในท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง  ธนาคารความดี  ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งในชุมชนที่ผู้คนขาดการมีส่วนร่วม และขาดจิตสาธารณะ  โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนตั้งมั่นทำความดี  เพี่อนำมาแลกข้าวของเครื่องใช้  ทำให้ปัจจุบัน  ชาวบ้านที่นี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย 

          ทั้งนี้  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พุทธมณฑล  พุทธานุสสรณียสถานของพุทธศาสนิกชนของชาวไทย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onab.go.th  หรือสอบถามโทร 0 2441 7965 - 6

 

13 มีนาคม 2562

ผู้ชม 524 ครั้ง

Engine by shopup.com