บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน MEDIA TRAINING สำหรับผู้บริหาร ของ Exxon Mobil

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

      เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้จัด "อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน MEDIA TRAINING สำหรับผู้บริหาร ของ Exxon Mobil (Media & Crisis Communications Workshop ExxonMobil Affiliates in Thailand)" ขึ้น ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ VDO Conference (โปรแกรม ZOOM) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้บริหาร ให้มีความสามารถในการรับมือสื่อมวลชนและมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยมี ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

      โดยในช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ผ่านการบรรยายหัวข้อเรื่อง Media and Crisis Communications” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ ในวงการสื่อสารมวลชน  ดร. วิทย์  สิทธิเวคิน  ผู้ประกาศจาก The Standard และ TV5 และ การบรรยายหัวข้อเรื่อง Handling of Media Interview” จาก คุณอรอุมา เกษตรพืชผล

 

 

06 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 46 ครั้ง

Engine by shopup.com