กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ (Online) รุ่นภาคกลาง

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

 

     กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนได้รับการปรับปรุงบ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย ดำเนินการประมาณการราคา และปรับปรุง/ซ่อมแซมโดยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่างชุมชนหรือช่างท้องถิ่น ซึ่งบุคลากรดังกล่าวข้างต้นต้องมีความรู้ และความเข้าใจในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2562 หมวด 3 ข้อ 9 ระบุว่าให้ผู้มีวิชาชีพด้านการก่อสร้างเป็นผู้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้มีวิชาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ หรือผู้มีวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือผู้ที่ผ่านการอบรมการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้มีอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ โดยมีวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ จึงเห็นควร "จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ" เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายนที่ผ่านมา  ณ โอเค แมส สตูดิโอ ชั้น 2 ถ.ประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพ

     ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงาน โดยมี นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับ พร้อมเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ วิทยากรทรงคุณวุฒิ ที่เป็นบุคคลสำคัญในขับเคลื่อนการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ แก่ ช่างชุมชน / ช่างท้องถิ่น / เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,  เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ภาคกลาง เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน

 

 

 

06 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 61 ครั้ง

Engine by shopup.com